ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU (2013-2016)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ 

 

Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve kampusla bağlantılı olan diğer tüm engelli bireylerin kampustaki yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan “Erciyes üniversitesi Engelsiz Kampus Birimi” öğrenciler ile öğretim üyesi-yönetim kademesi arasında bir köprü görevi görmektedir. 

Birimin faaliyetleri  (1) 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15’inci maddesi, (2) 14.08.2010 tarih ve 27672 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampus Birimi Yönergesi” doğrultusunda yürütülmektedir. 

ERÜ Engelsiz Kampus Birimi Yönergesi Haziran 2013 tarihinde Erciyes Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren birim yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmektedir.

ERÜ Engelsiz Kampus Birimi,  üniversitemizdeki engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyen, planlayan ve uygulayan Rektörlüğe bağlı bir birimdir.  

Birimin Yönetim ve Yürütme Organları; Yürütme Kurulu, Kalite Güvence Sistemi Komisyonu,  Koordinatör ve E.Ü. Engelsiz Kampus Birimi Temsilcilerinden oluşur.

­ Koordinatör: Birimin faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu olan akademik kişidir.  

­ Yürütme Kurulu: İlgili Rektör Yardımcısının başkanlığında oluşturulan Yürütme Kurulunda; Koordinatör, ilgili Fakülte ve Yüksekokullardan 8 Öğretim Elemanı, Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı temsilcisi ve Öğrenci Konseyi temsilcisi olmak üzere 13 (onüç) üye yer almaktadır. 

        Kalite Güvence Sistemi Komisyonu: Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları yetkili üst kurula sunmaktır.

­ ERÜ Engelsiz Kampus Birimi Temsilcileri:

ERÜ Engelsiz Kampus Birimi ile koordineli çalışmak üzere görevlendirilen eğitim öğretim birimlerinin yöneticileri ve/veya görevlendirecekleri temsilcileri, Daire Başkanlıklarının temsilcileri ve öğrenci Konseyi temsilcilerinden oluşmaktadır. 

 

1. WEB SAYFASI DÜZENLEMESİ FAALİYETLERİ

 

Engelsiz Ege Birimi’nin web sitesinin oluşturulmuş ve üniversite ana sayfası ile ilişkilendirilmiştir.  Engelsiz ERÜ WEB sayfasında birimin kuruluşu, çalışma biçimi, ERÜ Engelsiz Kampus Yönergesi, birim görevlileri ve birim temsilcilerinin isimleri,  birimin aktiviteleri, duyurular, yasalar, ilgili linkler ve başvuru formları yer almaktadır. 

Web Sitesi : http://engelsiz.erciyes.edu.tr 

E-posta : engelsiz@erciyes.edu.tr

 

2. ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

 

Engelli öğrenci tespiti ve öğrencilerin Engelsiz Kampus Birimi’ne başvuruları tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır. Birim, öğrencinin talebi doğrultusunda destek sağlamaktadır. Çalışmalarda gizlilik ve güven ilkesi esastır. 

2.1.Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin Tespiti

2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren yeni kayıt olan öğrencilerin tespiti amacıyla kayıtlar esnasında engelli birimi standı açılarak yeni kayıt olan öğrenciler tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. 2013-2014 kayıt döneminde on-line kayıt sistemine  geçilmesiyle engellilik ile ilgili sorular eklenerek engelli öğrenciler ön kayıt esnasında tespit edilmiştir. 

2.2. Mevcut Öğrenciler Arasında Engelli olan Öğrencilerin Tespiti

- 25.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereğince tüm birimlere engelli birim temsilcilerini belirlemeleri gerektiği resmi yazı ile bildirilmiş ve listeler oluşturulmuştur. Okullardaki mevcut engelli öğrenciler birim temsilcileri tarafından tespit edilip bildirilmektedir. 

- Öğrenci temsilcileri engelli öğrencilerle bağlantı kurarak sorunlarını paylaşmakta, isteklerini karşılama konusunda girişimlerde bulunmakta, gerekli durumlarda koordinatörlükle bağ kurulmaktadır. Gerek kayıt sırasında gerekse online ön kayıt sisteminden engellilikle ilgili durumlarını beyan eden öğrencilerin iletişim bilgileri kaydedilmekte ve iletişime geçilmektedir. Engelli öğrencinin kampus yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır. 

- Engelli öğrencilerin engel türüne göre envanterleri oluşturulmaktadır.

 

3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

- Engelli öğrencilerin sınavlarda zorluk yaşamamaları için talepleri doğrultusunda (sınav kağıdının büyük puntolarla hazırlanması, ek süre verilmesi gibi) eğitim gördükleri birim tarafından kolaylıklar sağlanmıştır.

- Görme engellilerin derslik ve amfilerde yer alan tahtaları daha rahat okumaları için ne gibi teçhizata ihtiyaç duyulduğuna yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

- Kadir Has kütüphanesi Gör-İşit Salonu içerisinde bulunan 2 adet tek kişilik odalar görme engelli öğrencilerin kullanabileceği kulaklıklı bilgisayarlarla donatılmıştır. 

 

4. SOSYAL DESTEKLER

 

- Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı konusunda destekler

- Gereksinimi olan öğrencilere imkânlar doğrultusunda burs önceliği tanınmakta ya da burs olanaklarına yönlendirilmekte

- Ulaşım ve konaklama desteği sağlanmakta - Okula ulaşımda sorun yaşayan bir öğrenci için üniversite kampusu içinde yer alan bir yurtta koşullarına uygun konaklama imkanı sağlanmıştır. 

- Erciyes üniversitesi Psikolojik ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlık yardımı verilmektedir. 

 

5. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

­ 2015 yılı içerisinde Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Kulübü (ERÜHEM) ile birlikte;

o 12 Mayıs 2015 tarihinde Empati etkinliği,

o 20 Mayıs 2015 tarihinde Engelsizliyoruz, Sinemada Engelleri Kaldırıyoruz etkinliği gerçekleştirilmiştir.

­ Kasım 2016 tarihinde Görme Engelliler Derneği tarafından 03 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen “Engeliler Hikaye Yarışması” duyusu tüm birimlerde öğrencilere duyurulmuştur.

­ 07 Aralık 2016 tarihinde Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Engelliler Haftası’nda farkındalık etkinlikleri yapmıştır.

 

6. ÇALIŞTAY, KONGRE VE SEMPOZYUMLARA KATILIM

 

- 12-13 Mart 2015 tarihinde 13. Engelsiz Üniversiteler Bölge toplantısında yer alma.

- 20-22 Nisan 2015 tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 15. Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısına katılım.

- 30 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihinde 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nda bildiri sunumu.

- 12-14 Mayıs 2016 tarihinde 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na katılım.

- Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında 27-29 Kasım 2015 ve 18-19 Aralık 2015 tarihilerinde İstanbul’da, 05-09 Mart 2016 ve 29 Nisan-01 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantılara Eczacılık Fakültesi’nde eğitim gören engelli öğrenci katıldı ve proje çalışmalarında aktif rol aldı.

 

7. GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

 

­ 2013-2014 döneminde çeşitli anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Anketlerin anacı;

o Öğrenimine yeni başlayan öğrencilerde engellilik prevelansını belirlemek

o Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde engellilik farkındalığını ölçmek,

o Erciyes Üniversitesi akademik ve idari personelin engellilik farkındalığını tespit etmek ve

o Erciyes Üniversitesi’ndeki birimlerde mevcut fiziksel koşullar ve ihtiyaçları belirlemektir.

­ 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı işbirliği ile hazırlanan ve engelli kadınların yaşadıkları sorunları belirlemek için “Okuyan, Çalışan, Üreten Engelli Kadın Gücü” başlıklı anket, Kayseri ilinde gerçekleştirilmiştir. Erciyes Üniversitesi’ndeki uygulamada Engelsiz Kampus Birimi sorumlu olmuştur.

­ 2016 yılında Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin hazırlamış olduğu “Erişilebilirlik Anketleri” üniversitede tüm birimlere uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar rapor haline getirilmiştir.

 

8. FİZİKİ DÜZENLEMELER

 

Kampus binalarının fiziksel yapı erişilebilirliğini değerlendirme ve fizik yapı envanterinin oluşturulması çalışmaları yapılmakta ve sürekli güncellenmektedir. Yeni yapılan ya da yapılacak olan binalar fizik yapı itibariyle (engelli rampaları, asansör ve engelli lavaboları) engellilere tam hizmet verecek niteliktedir. Ancak eski binalarla ilgili düzenlemeler devam etmektedir.  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılmış olup, binalar içinde ve çevresinde yapılacak (asansör, engelli tuvaleti ve engelli rampası yapımı gibi) faaliyetler planlanmıştır. Fiziki düzenlemelerden bazıları tamamlanmış, bazıları proje aşamasında ya da yapım aşamasındadır. 

 

9. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ENGELLİ KİŞİLERE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

 

- Ortak alanlarda ve asansörlerde her engel grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmeler yapılmıştır. 

- Hastane girişlerinde her engel grubu için başvuru noktaları oluşturulmuştur.

- Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu vb. gibi ortak alanlar her engel grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmiştir.  

- Tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi yapılmıştır. 

- Görme engelliler için ortak alanlarda sarı renkli takip izi oluşturulmuştur.  

- Hastanelerimizde, engelli ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelalar, kolaylıkla görülebilecek yerlere asılmıştır.  

- Hastane girişlerinde engellilerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmelerini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemelere de yer verilmiştir.  

- Bütün birimlerde engelli hastalara hizmet önceliği tanınmaktadır. 

- Hastanelerimizde engelli ve yaşlı hastalara hizmet almalarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) uygulamasına başlanmıştır.  

- Engelli vatandaşların hastanelerimizde kayıt ve kabul işlemleri yapılırken bekleme ve oturma yapabilecekleri alanlar oluşturulmuştur. 

- Hastanelerimize ait otoparklarda engelli personel ve engelli hastaların araçları için yer ayrılmış ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. 

A+ A-