• Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için  alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli öğrencilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında önlemler almak.
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine engeli veya engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
 • Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 • Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.
 • Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 • Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 • Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletişimin kurulmak ve sürekliliği sağlamak.
 • Engelli öğrencilere daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Engelsiz Kampüs Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv birimi oluşturmak.
 • Gönüllü üniversite öğrencilerinin engelli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.
 • İhtiyacı olan engelli öğrencilere destek amacı ile yarı zamanlı çalışma planlamalarında öncelik tanımak.
 • Engelli öğrencilerin burs gereksinimlerini belirleme ve burs taleplerini değerlendirmek.
 • Engelli öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik psikolog desteği sağlamak.
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere engelli öğrencilerin katılımı için gerekli önlemleri almak.
 • Eğitime yeni başlayan engelli öğrencilerin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak (Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde engelli öğrencilere destek şeklinde birliktelikler oluşturmak).
 • Engelli öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi ve bunların teminine yönelik çalışmaları başlatmak.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak, hizmet modelleri üzerinde çalışarak uygulamalarda ve değerlendirmelerde bulunmak.

A+ A-