Misyonumuz-Vizyonumuz
HAKKIMIZDA
HIZLI ERİŞİM

Misyon

• Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Özel gereksinimi olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğrencilerin eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak.

• Özel gereksinimli öğrencilere yönelik araç gereç temini, ders materyallerinin hazırlanması, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında önlemler almak.

• Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engeli veya engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

• Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

• Özel gereksinimli öğrencilerin yararına olacak şekilde seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

• Üniversitemizdeki özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

• Maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

• Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özel gereksinimli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engel durumundan kaynaklanan farklılıklarıyla ilgili gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

• İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların özel gereksinimli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

• Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletişimi kurmak ve işbirliği yapmak.

• Özel gereksinimli öğrencilere daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Engelsiz Kampüs Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv birimi oluşturmak.

• Gönüllü üniversite öğrencilerinin ve öğrenci kulüplerinin özel gereksinimli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.

• İhtiyacı olan özel gereksinimli öğrencilere destek amacı ile yarı zamanlı çalışma planlamalarında öncelik tanımak.

• Özel gereksinimli öğrencilerin burs gereksinimlerini belirlemek ve burs taleplerini değerlendirmek.

• Özel gereksinimli öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik psikolog ve psikolojik danışman desteği sağlamak.

• Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere özel gereksinimli öğrencilerin katılımı için gerekli önlemleri almak.

• Eğitime yeni başlayan özel gereksinimli öğrencilerin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak.

• Özel gereksinimli öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi ve bunların teminine yönelik çalışmaları başlatmak.

• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak, hizmet modelleri üzerinde çalışarak uygulamalarda ve değerlendirmelerde bulunmak.

Vizyon

• Özel gereksinimli öğrencilerimizin üniversitemize giriş yaptıkları ilk günden itibaren üniversitemiz sistemi içerisindeki koşullardan kaynaklı yaşadıkları sosyal sorunlarını belirleyerek, çözümü yolunda engelli öğrencilerimizin de katılımını sağlayarak öneriler ve projeler geliştirip, uygulamalarda bulunmak.

• Akademik ve idari personelin farkındalıklarını arttırıcı sosyal çalışmalar yaparak, engelli sorunlarıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirmek.

• Özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim süreci boyunca üniversitemizden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayıcı koşulları oluşturmak.

• Engelli sorunları konusunda diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde bulunarak bu konudaki gelişmelere katkı vermek.

• Topluma hizmet uygulamaları çatısı altında yapılacak çalışmalarda engelli sorunlarına duyarlı sosyal projelerin planlanması ve uygulanmasında destek olmak.

• Özel gereksinimli öğrencilerimizin sosyal haklarını güncel değerlendirmelerle web üzerinden paylaşarak, bilgi paylaşımını sürdürülebilir kılmak.

• Sorunların çözümünde ve yeni hizmet modellerinin oluşturulması işbirliğini, katılımı ve geri bildirimi kurumsallaştırmak.

• Özel gereksinimli öğrencilerimizin sorunlarının çözümünde telefonla ulaşabilecekleri, sorunlarını paylaşacakları "Sosyal Destek Hattı" uygulamasını işlevsel kılmak.

• Erciyes Üniversitesi’nde okuyan tüm özel gereksinimli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak.

• Üniversitemizde fiziki anlamda gerekli düzenlemeler (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapmak.

• Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özel gereksinimli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sayfası oluşturmak.

• Ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,

• Engel gruplarına göre sesli kütüphane, teknoloji laboratuvar vb. hizmet birimleri oluşturmak, var olan diğer sesli kütüphaneler ve laboratuvarlarla koordinasyon sağlamak.

• Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek.

• İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan mevcut dokümanlara ulaşmak, başka dokümanlar hazırlayarak bunların özel gereksinimli öğrencilere ulaşmasını sağlamak.

• Kariyer planlama, mesleki gelişim, psikolojik ve kişisel danışmanlık hizmeti vermek, bu doğrultuda psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitimcilerle işbirliği yapmak.

• Özel gereksinimli öğrencilere uygun staj olanakları sağlamak. • Sağlık hizmetlerinde gerektiğinde üniversitemizce destek sağlamak.

• İhtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilere burs, ücretsiz yemek vb. olanaklar konusunda öncelik sağlamak.